Ścianki szczelne
Jedną z najbardziej popularnych metod zabezpieczenia wykopu są ścianki szczelne z elementów stalowych, tworzyw sztucznych, drewnianych służące jako konstrukcje fundamentowe, hydrotechniczne, czy oporowe, stosowane w rozwiązaniach tymczasowych i stałych. Głównym zadaniem ścianki szczelnej jest uniemożliwienie przedostania się gruntu i wód znajdujących się za zamontowaną konstrukcją, pozwalając na prowadzenie prac w bliskim sąsiedztwie czynnej infrastruktury.

W zależności od istniejących warunków terenowych, gruntowych i głębokości wykopu, PBI BUDINŻ poprzez własne biuro projektowe, wyspecjalizowaną kadrę oraz bogaty park maszynowy dobiera optymalne rozwiązania stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie.

Przedsiębiorstwo głównie wykonuje ścianki szczelne z profil grodzic typu U w tym (G62) GU 16-400 GU.. N, PU, AU, AZ, VL, LARSSEN, czy HOESCH, a ich montaż może się odbyć w technologii:

  • montaż przy pomocy dynamicznego pogrążenia ścianki szczelnej – rozwiązanie stosowane przy użyciu wibratorów o niskiej i wysokiej częstotliwości drgań(firmy ICE, PVE, Tunkers, Movax), gdzie użycie tego rodzaju sprzętu pozwala na szybki montaż grodzic do wysokości nawet H=20m. W zakresie wbijania i wyciągania grodzic Przedsiębiorstwo prowadzi również monitoring drgań, które szczególnie przydatne jest w terenie zurbanizowanym.
  • montaż przy pomocy statycznego pogrążenia ścianki szczelnej - rozwiązanie stosowane przy użyciu prasy hydraulicznej (firmy Still Worker) szczególnie na inwestycjach realizowanych w zwartej infrastrukturze miejskiej, podziemnej, gdzie oddziaływanie drgań jest niedopuszczalne.
Ścianki berlińskie
Obudowa berlińska to zabezpieczenie składające się z pionowych stalowych słupów (zamontowanie poprzez ich wbicie lub umieszczenie w wywierconym otworze wypełnionym betonem) oraz elementów opinki drewnianej, montowanej stopniowo w kształtownikach stalowych, w czasie pogłębiania wykopu. Do wykonania tego rodzaju zabezpieczeń wykopu muszą zostać spełnione warunki:

  • woda gruntowa musi znajdować poniżej dna wykopu,
  • brak bezpośredniego sąsiedztwa istniejących obiektów.

Obudowa berlińska stanowi tracony szalunek.
Pale CFA
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego wyspecjalizowało się także w wykonaniu pali CFA - pali wierconych, wykonywanych przy pomocy świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu, poprzez który do gruntu pod odpowiednim ciśnieniem trafia beton. Zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz projektem, po zakończeniu betonowania wprowadza się zbrojenie bądź różnego rodzaju kształtowniki.

Technologia ta umożliwia bezwibracyjną realizację robót, z wyeliminowaniem hałasu, przy ciągłej kontroli i rejestracji parametrów wiercenia i formowania trzonu pala, szczególnie w gruntach twardoplastycznych, celem wzmocnienia gruntu pod fundamenty obiektów kubaturowych, czy obudowy wykopu.
Kotwy gruntowe
Kotwy gruntowe stosowane są głównie w celu zakotwienia różnego rodzaju oczepów, konstrukcji oporowych trwałych, jak i tymczasowych, zabezpieczenia ścian dużych wykopów oraz stabilizacji nasypów, zboczy oraz skarp, samodzielnie, jak i w kombinacji z innymi elementami konstrukcyjnymi.

Są one elementem budowlanym przenoszącym naprężenia rozciągające na warstwy nośne podłoża. Technologia wykonania kotwy polega na wykonaniu w jednym ciągu technologicznym otworu, wprowadzeniu iniektu oraz zbrojenia. Iniekt podawany jest poprzez żerdź i wprowadzany do gruntu za pomocą otworów w koronce lub świdrze wiertniczym.
Modyfikacja gruntu

W przypadku występowania gruntów niekorzystnych do wykonywania ścianek szczelnych należy wykonać prace polegające na rozluźnieniu gruntów. W zależności od rodzaju występującego gruntu możemy wykonać następujące prace :

  • podwiercanie gruntu za pomocą głowic obrotowych zamontowanych na koparce bądź palownicy.
  • podpłukiwanie za pomocą płuczek wysokociśnieniowych.